Nedeljko Žugić, 2

PRAZNIM RIJEČIMA PUSTOŠI SE DUŠA!

СИНИШA MOНГO I АНДРИЋЕВА ПОГРЕБНА ПЈЕСМA

nedeljkozugic73 | 27 Mart, 2021 21:54

У је­ку рат­них деј­ста­ва, Си­ни­ша је био ме­ђу пр­вим бор­ци­ма у Гра­ду. Ја­вљао се сва­ко­днев­но у Кри­зни штаб. На се­би је имао но­ву бес­при­је­кор­но чи­сту уни­фор­му аме­рич­ких ко­ман­до­са, пан­цир ко­шу­љу ис­под, дви­је бом­бе ока­че­не на ал­ка­ма опа­са­ча, а дви­је ис­под џе­по­ва на гру­ди­ма, мо­то­ро­лу у ли­је­вом џе­пу, хе­клер у ли­је­вој ру­ци (де­сна му је уви­јек би­ла сло­бод­на). Имао је за бор­це ве­ли­ко по­што­ва­ње, сва­ко­га је на­зи­вао бра­том. Не­при­ја­те­ља ни­је ци­је­нио, сма­трао их је за­лу­та­лим љу­ди­ма ко­ји иду сли­је­пи за сво­јим во­ђом, ко­ји их во­ди стр­је­ли­ми­це у па­као. То је го­во­рио бор­ци­ма ко­ји су као дро­ги­ра­ни тр­ча­ли пре­ко по­ља, јер су их убје­ди­ли да је Град пао и да је на­ру­че­на ве­че­ра за ''Зе­ле­не бе­рет­ке'' у хо­те­лу "Ср­би­ја".

На­кон пр­вог и дру­гог же­сто­ког на­па­да, ка­да је пу­шта­ло ко­ри­је­ње тро­вла­шће ци­вил­не, вој­не и му­пов­ске вла­сти, Си­ни­ша се ни­је сна­шао у ње­ној раз­у­ђе­но­сти ко­ман­до­ва­ња, јер ни­је знао ода­кле до­ла­зи  ко­ман­да. Ипак, остао је нај­вјер­ни­ји Кри­зном шта­бу, чи­је се ко­манд­но мје­сто га­си­ло, јер су уво­ђе­ни про­фе­си­о­нал­ци у ре­до­ве срп­ске вој­ске.

Да би увео ред у раз­у­ђе­ност ко­ман­до­ва­ња, Си­ни­ша је до­вео Спе­ци­јал­це, ко­ји су као тај­фун про­шли Или­џом, за­тва­ра­ју­ћи све ка­фа­не. Узе­ли су јед­но ауто са озву­че­њем и оти­шли су у До­бри­њу пре­ко пу­та, ле­ген­дар­них Не­џа­ри­ћа. Му­сли­ма­не из Со­ко­ло­вић Ко­ло­ни­је су по­зи­ва­ли на пре­да­ју... Тра­жи­ли су од Кри­зног шта­ба по­себ­не усло­ве да би уче­ство­ва­ли у бор­би. Ни­су им иза­шли у су­срет, бо­ја­ли су се њи­хо­ве до­ми­на­ци­је у ства­ра­њу ре­да пред на­ро­дом ко­ји су по­ве­ли у рат. Спе­ци­јал­ци су се по­ву­кли, јер ни­су мо­гли да се до­го­во­ре са ци­вил­ним вла­сти­ма шта је њи­хо­во ка­да се узме Со­ко­ло­вић-ко­ло­ни­ја и Хра­сни­ца.  То су ис­ко­ри­сти­ли Јан­ко­ви до­бро­вољ­ци па су се рас­по­ре­ди­ли од оп­шти­не до ста­ни­це јав­не без­бјед­но­сти, же­ле­ћи да пре­у­зму власт у оп­шти­ни. Чо­вјек у цр­ном ше­ши­ру, че­као је са­мо тре­ну­так да из­да ко­ман­ду. Оп­штин­ски чи­нов­ни­ци и функ­ци­о­не­ри ни­су смје­ли пи­сну­ти. Си­ни­ше ни­је ни­гдје би­ло. Не­над иза­ђе из оп­шти­не и по­тра­жи Јан­ка. Фи­но га  при­мио осло­вља­ва­ју­ћи га за "бра­те". Не­над ре­че: "Тро­вла­шће  је про­блем, али тре­ба пр­во ућу у фа­зу ус­по­ста­вља­ња ре­да..." Шта се де­си­ло у ду­ши Јан­ко­вој  ни­ка­да не­ће са­зна­ти. Не­над је на­го­во­рио Јан­ка да не на­па­да оп­шти­ну.

Си­ни­ша је у то ври­је­ме оти­шао на Ро­ма­ни­ју. Имао је за­да­так да до­ве­де по­ја­ча­ње. По­слао га је ра­ди­ка­лан чо­вјек из оп­шти­не, гр­ле­ни аги­та­тор мо­би­ли­за­ци­је, стра­шив као пре­пе­ли­ца, а во­лио је да хва­та зми­је ту­ђим ру­ка­ма, као и ње­го­ва са­бра­ћа ко­ји су у по­за­ди­ни фрон­та ку­пи­ли пли­јен.

Ка­да је Си­ни­ша до­шао са по­ја­ча­њем, отво­рио им је свој лук­су­зни ре­сто­ран у по­дру­му. Ту се ши­ри и  су­жа­ва за­ча­ран круг ње­го­вог рат­ног ми­та.

Рат­на деј­ства су се раз­бук­та­ла. Са­ра­је­во је по­ка­зи­ва­ло рат­но ли­це сви­је­ту.  Ба­кље Че­тр­на­е­стих зим­ских олим­пиј­ских ига­ра су се уга­си­ле.

Си­ни­ша  се ни­је пре­пао про­зив­ке пред­рат­них дру­го­ва, с дру­ге стра­не ба­ри­ка­де, јер су му  по­сла­ли јав­ну при­јет­њу: "Огу­ли­ће­мо ти ко­жу, рас­чу­па­ће­мо те као мач­ку..." Ни­је се бо­јао, јер штит је био на­род ко­ји свје­сно бра­ни се­бе и сво­је. Ви­ше се бо­јао уну­тра­шњег не­при­ја­те­ља, ко­ји су осу­ђи­ва­ли пру­жа­ње от­по­ра, од­би­ја­ју­ћи пи­сме­ни и усме­ни по­зив за  мо­би­ли­за­ци­ју.

Још су ра­ди­ли те­ле­фо­ни, уси­ја­ва­ле су се жи­це од јав­ки и до­ја­ва, пра­вих и по­гре­шних. Си­стем ве­зе је био нео­зби­љан и не­по­у­здан. Не­при­ја­тељ је ак­ци­је мо­гао пра­ти­ти те­ле­фо­ном, јер на­род, чим поч­не пуц­ња­ва и на­па­ди, све при­ча... Све то, да ни­је рат, де­ста­би­ли­са­ло би и нај­ста­бил­ни­је, али у ра­ту се де­ша­ва­ју чу­да: мно­ги љу­ди, ина­че нер­вно осје­тљи­ви, по­ста­ју при­бра­ни, од­ре­ђе­ни пре­ма сва­кој по­ја­ви, не­ма у њи­ма ви­ше оне нер­во­зне стру­је, не­у­ро­тич­них по­кре­та. Ка­да осје­те страх и опа­сност,  про­го­во­ри на­гон са­мо­од­бра­не, пре­ђу у сво­ју су­прот­ност.

Убр­зо, на­кон до­ла­ска по­ја­ча­ња,  Си­ни­ша је уле­тио у оп­шти­ну тра­же­ћи осло­нац ра­ди­кал­ног и гр­ле­ног пот­пред­сјед­ни­ка За­вр­за­на, про­фе­со­ра, нео­ства­ре­ну лич­ност, ко­ји о се­би го­во­ри: "Ја сам Ти­то, ја, ја, ја..." Ка­да су га пи­та­ли ме­ђу­на­род­ни пре­го­ва­ра­чи: "Гдје сте би­ли про­фе­сор?" Од­го­во­рио је: "У ма­шин­скум тех­ни­кум!" Као обра­зо­ва­ни љу­ди хтје­ли су да се увје­ре гдје је та­ко на­стран чо­вјек мо­гао ра­ди­ти. Од­го­во­ри­ли су    осми­је­хом, а не под­сми­је­хом.

Тај чо­вјек, ко­ји је скре­нуо па­жњу сво­јом екс­цен­трич­но­шчу и ме­ђу­на­род­ним пре­го­ва­ра­чи­ма, био је осло­нац Си­ни­ши, ко­ји је јед­ног април­ског ју­тра до­бр­зао у Прес цен­тар код Не­на­да, као да га ви­ле но­се. Он му ре­че: "Не др­жи се у бли­зи­ни про­фе­со­ра, ни­ко­ме не до­но­си до­бро, па­ме­ту­је ра­ту­ју­ћи ту­ђим ру­ка­ма..." Те ри­је­чи као да су оти­шле са њим у рат­ни ха­ос. Од­бр­зао је пра­ћен  не­кон­тро­ли­са­ним ми­сли­ма.

Уве­че, сти­же ви­јест до Не­на­да: "Си­ни­ша је отро­ван, у бол­ни­ци је''. По­ми­сли да ли има­ју апа­рат за ис­пи­ра­ње сто­ма­ка, јер је знао о ка­квом се отро­ву ра­ди. На­звао је бол­ни­цу. Ре­кли су да је иза­шао из бол­ни­це. Не­на­ду ни­је  ја­сно ка­ко су га у та­квом ста­њу пу­сти­ти из бол­ни­це.

Ноћ је про­те­кла у жур­ном ра­ду. Пред зо­ру је чуо да је по­но­во у бол­ни­ци. Ре­кли су "по­зли­ло му".  Не­ко од гра­ђа­на, ко­ји су до­ла­зи­ли у оп­шти­ну по по­твр­де,  ре­че: "Узео је опет дро­гу, па га је то до­ту­кло!" Тре­ћа ви­јест је би­ла да је умро. Не­ке хлад­не и смр­то­но­сне сјен­ке пра­ти­ле су ри­је­чи оних ко­ји су до­но­си­ли ви­је­сти о ње­му.

У кан­це­ла­ри­ју је ушао ње­гов ро­ђак Жељ­ко. За­мо­ли је Не­на­да да оде у ку­ћу жа­ло­сти и сни­ми га на од­ру, ну­де­ћи  цр­но би­је­ли филм. "Мо­жеш и са­хра­ну", до­дао је из­ла­зе­ћи ту­жан и за­бри­нут.

Оти­шао је у ку­ћу жа­ло­сти. По­кој­ни­ко­ва мај­ка, от­ме­на да­ма, у цр­ном, у бол­ном уто­ну­ћу,  др­жа­ла је то­плу ру­ку на хлад­ном че­лу си­на. Тај ни­је­ми ди­ја­лог из­ме­ђу мај­ке и си­на Не­над не­ће ни­ка­да за­бо­ра­ви­ти. Ње­го­во лед­но че­ло гри­ја­ла је зра­ци­ма мај­чин­ске то­пле ду­ше. Све око ње је гу­би­ло сјај. Љу­ди су трч­ка­ра­ли, спре­ма­ли су са­хра­ну, а она је хтје­ла да  до­ди­ри­ма ожи­ви си­на.

Он је ле­жао на од­ру не­по­ми­чан, да­лек, без жи­ве си­ле ко­ја је до ју­че плам­са­ла. Не­над при­мје­ти  да је ли­це пре­ди­мен­зи­о­ни­са­но и да је ко­жа по­цр­ни­ла. Ни­је умро од сво­је смр­ти, од ме­та­ка из­ме­ђу ко­јих се про­вла­чио, од не­при­ја­те­ља ко­ји су  при­је­ти­ли да ће му одра­ти ко­жу, већ од тро­ва­ња. Не тре­ба пи­та­ти док­то­ре и пре­ли­ста­ва­ти књи­ге суд­ске ме­ди­ци­не, пре­ди­мен­зи­о­ни­са­но ти­је­ло и по­цр­ње­ла ко­жа, зна­ци су очи­тог тро­ва­ња.

У за­вр­шном чи­ну са­хра­не, про­фе­сор За­вр­зан је др­жао го­вор. Не­ка ти­ха жал ца­ро­ва­ла је у Не­на­ду. Сје­тио се Ан­дри­ће­ве ''по­греб­не пје­сме" у ко­јој не­ки уми­ру "на по­љи­ма сум­њи­ве сла­ве".

                                                                    Недељко Жугић (Роман ''Сјенке'')

Komentari

Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by blog.rs - Design by BalearWeb